Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De VNG: voor en door gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Samen met alle gemeenten bouwt de VNG aan kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG ondersteunt gemeenten bij hun ontwikkeling en behartigt hun belangen. Dat doet ze door op te halen wat er in gemeenten gebeurt en dat in te brengen bij de Haagse politiek. Tot de activiteiten van de VNG behoren:

  • Bieden van een platform
  • Belangenbehartiging
  • Dienstverlening aan gemeenten
  • Ontwikkeling producten en diensten

Platformfunctie

De platformfunctie van de VNG krijgt gestalte in het werk van de commissies, provinciale afdelingen, congressen, studiedagen en op vng.nl. Uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar staan voorop. Jaarlijks komen meer dan 3000 bestuurders en ambtenaren bijeen in de algemene ledenvergadering (ALV), het hoogste besluitvormende orgaan van de VNG.

Alle gemeenten, Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius, Aruba en enkele tientallen gewesten zijn lid van de VNG.

Voor meer informatie kijkt u bij:

  • Vereniging>Bestuur en Commissies
  • Vereniging>VNG Leden

Belangenbehartiging

De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en is dan ook regelmatig gesprekspartner van andere overheden, leden van het parlement, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen. De VNG hecht veel waarde aan deze contacten. Samen met andere betrokkenen staan gemeenten immers voor de opgave taken en dienstverlening aan burgers en bedrijven zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol, zij zijn feitelijk de werkvloer van de overheid.

Voor meer informatie kijkt u bij: Vereniging>Belangenbehartiging

Dienstverlening

De dienstverlening van de VNG bestaat onder andere uit het adviseren en informeren van gemeenten over actuele ontwikkelingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via vng.nl, nieuwsbrieven, ledenbrieven, handreikingen en modelverordeningen. Daarnaast beantwoordt de VNG via het Informatiecentrum vragen van individuele leden en geeft hun advies.

Voor meer informatie over ledenbrieven, brieven aan Parlement/Kabinet kijkt u bij Producten en Diensten>Brieven

Producten en diensten

Via verschillende producten en diensten geeft de VNG invulling aan haar platformfunctie, de belangenbehartiging en de dienstverlening.

Voor meer informatie over Producten en Diensten kijkt u bij Producten en Diensten.

(Bron: VGN)